Entries from 2020-06-02 to 1 day

Tính toán khả năng làm việc của tháp giải nhiệt nước

Thiết kế của tháp giải nhiệt cần xem xét nhiều chỉ số môi trường bên ngoài, chẳng hạn như nhiệt độ bầu ướt, lượng nước tuần hoàn, nhiệt độ nước đầu vào và đầu ra và nhiều yếu tố khác. Với nước là một ví dụ, phương trình sau đây được sử dụn…